Point Pressure S.L. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://pointpressure.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD  1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

Podrien existir alguns aspectes de contrast (mínim) que no compleixin els mínims exigits, 4,5:1, respecte a la presentació de text i imatges de text. [9.1.4.3 Contrast (mínim) (*condicicional)]

Podrien existir alguns aspectes d’espaiat de text (condicional) que no compleixin els mínims exigits, altura de la línia (espaiat de la línia) d’almenys 1,5 vegades la grandària de la font; espaiant els paràgrafs següents almenys 2 vegades la grandària de la font; Espaiat de lletres (rastreig) a almenys 0,12 vegades la grandària de la font, espai entre paraules d’almenys 0,16 vegades la grandària de la font. [9.1.4.12 Espaiat del text (*condicicional)]

Podrien existir alguns aspectes de contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (condicional) que no compleixin els mínims exigits. En rebre i després eliminar el punter o el focus del teclat no s’activa el contingut addicional perquè es faci visible i després s’oculti [9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (condicional) (*condicicional)]

Podrien existir alguns aspectes de teclat que no compleixin els mínims exigits. No tota la funcionalitat del teclat és operable a través d’una interfície de teclat sense que es requereixi una determinada velocitat per a cada pulsació de les tecles (Nivell A) [9.2.1.1 Teclat (condicional)]

Podrien existir alguns aspectes sense paranys per al focus del teclat (Condicional) que no compleixin els mínims exigits. Podria no ser possible moure el focus a un component de la pàgina usant una interfície de teclat (Nivell A) [9.2.1.2 Sense paranys per al focus del teclat (condicional)]

Podrien existir alguns aspectes de drecera de teclat que no compleixin els mínims exigits. És probable que no es puguin emprar dreceres de teclat usant una única lletra, signe de puntuació, número o símbol [9.2.1.4 Dreceres de teclat (condicional)]

Podrien existir alguns aspectes de temps ajustable que no compleixin els mínims exigits. És probable que no es compleixin alguns aspectes (Nivell A)  [9.2.2.1 Temps ajustable (condicional)]

Podrien existir alguns aspectes d’evitar blocs que no compleixin els mínims exigits. És probable que no existeixi un mecanisme per a evitar els blocs de contingut que es repeteixen en múltiples pàgines web (Nivell A) [9.2.4.1 Evitar blocs (condicional)]

Podrien existir alguns problemes de focus visible. Pot ser que la interfície d’usuari operat per teclat no tingui una manera d’operar en la qual l’indicador de focus del teclat no resulti visible (Nivell *AA) [9.2.4.7 Focus visible (condicional)]

Podrien existir alguns problemes amb els gestos amb el punter. Pot ser que no totes les funcions que utilitzen gestos multipunt o basats en ruta per a l’operació puguin operar-se amb un solo capdavanter sense un gest basat en ruta [9.2.5.1 Gestos amb el punter (condicional)]

Podrien existir alguns problemes amb la cancel·lació del punter. Pot ser que no totes les funcions puguin operar-se amb un solo capdavanter [9.2.5.2 Cancel·lació del punter (condicional)]

Podrien existir alguns problemes amb la inclusió de l’etiqueta en el nom. Pot ser que per als components de la interfície de l’usuari no hi hagi etiquetes que inclouen text o imatges de text [9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta en el nom (condicional)]

Podrien existir alguns problemes amb l’activació mitjançant moviment. [9.2.5.4 Activació mitjançant moviment (condicional)]

Podrien existir alguns problemes en rebre el focus. Podria haver-hi problemes amb algun component en rebre el focus [9.3.2.1 Rebre el focus (condicional)]

Podrien existir alguns problemes en rebre entrades. Podria haver-hi problemes amb el canvi d’estat en qualsevol component de la interfície de l’usuari i que provoqui automàticament un canvi en el context (Nivell A) [9.3.2.2 En rebre entrades (condicional)]

Podrien existir alguns problemes amb els requisits de conformitat de les pautes *WCAG. Podria haver-hi problemes amb la satisfacció de les cinc requisits (Nivell *AA) de les pautes *WCAG  [9.6 Requisits de conformitat de les pautes *WCAG (condicional)]

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 23 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel desenvolupador de la web.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (articulo 10.2.a de l’RD 1112/2018) com per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del formulari  de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon (+34) 696 31 78 90.

Pot presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l’àmbit  d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment  dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l’enviament d’un correu electrònic al següent email: info@pointpressure.com

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.  

La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració que trobarà en totes les pàgines en un giny d’accessibilitat. 

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics, utilitzi els següents menús:

Internet Explorer, *Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text
Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:
*Ctrl + + per a augmentar-ho
*Ctrl + – per a disminuir-ho
*Ctrl + 0 restaura la grandària original del text
Si el que vol és anul·lar els canvis d’accessibilitat, pot restablir els valors per defecte en el mateix giny d’accessibilitat que trobarà en la part esquerra de totes les pàgines d’aquesta web.